Better Life Ideas

4 วิธีสังเกตคนรอบตัว ไม่ต้องกลัวโควิด – 19!

เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ทุกคนต้องใช้วิถีชีวิตแบบ New Normal กัน แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีหลายๆ คนที่ยังกังวล หรือไม่แน่ใจว่าเป็นไหม ติดไหม คนรอบข้างเป็นหรือเปล่า เมื่อเห็นมีอาการไม่สบายเนื้อสบายตัว หรือมีการ ไอ และจาม และเพื่อเป็นการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท แต่ก็ไม่วิตกกังวลจนเกินไป มาดูวิธีการสังเกตคนรอบตัวกันค่ะ

1) หากรู้สึกว่าตัวเอง และคนรอบข้างมีอาการป่วย ให้สวมหน้ากากอนามัยทันที แม้ไม่ได้ออกไปข้างนอก

2) สำหรับผู้ที่มีคนในครอบครัว คนใกล้ชิด หรือคนรู้จัก ที่หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายใน 14 วัน และทำการกักตัว ถ้ามีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบไปพบแพทย์

3) วัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือสงสัยว่ามีไข้ ได้แก่ตัวร้อน ปวดเนื้อปวดตัว หนาวสั่น มีอาการทางเดินหายใจ อาจข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งบางคนอาจจะมีเพียงอาการเดียว หรือมากกว่านั้น อาทิ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก หายใจเร็ว หอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่รับรส และอ่อนเพลีย

4) เป็นผู้มีมีประวัติเสี่ยง เช่น
– เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
– ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
– สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย หรือผู้ป่วยยืนยัน
– เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน

(ซึ่งบางครั้งผู้ป่วย โควิด-19 บางคนอาจไม่แสดงอาการ แต่ก็ตรวจพบเชื้อในร่างกายได้เช่นกัน ซึ่งต้องนำปัจจัยจากประวัติเสี่ยงมาพิจารณาประกอบด้วย)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *