Better Life Ideas

4 สัญญาณเตือนว่าคุณต้องเปลี่ยนที่นอนได้แล้ว!

ที่นอนที่คุณใช้อยู่ทุกวันนี้ เมื่อใช้ไปนานๆ ย่อมเกิดความเสื่อมคุณภาพไปตามการใช้งาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หรือร่างกายของคุณได้ แต่คุณจะทราบได้อย่างไรว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนที่นอน ลองมาเช็คดูว่า คุณพบ 4 สัญญาณเตือน ดังนี้หรือไม่

1) ที่นอนยุบตัว
ทั้งการยุบตัวที่สามารถมองเห็นได้ตัวตาเปล่า หรือลองนำสิ่งของมาวาดพาดที่นอน และการยุบตัวเป็นแอ่งตามรอยที่นอนอยู่เป็นประจำ เมื่อนานๆ เข้าจะทำให้กระดูกสันหลัง และกล้ามเนื้อหลังโค้งงอ ทำให้ปวดหลังหรือบาดเจ็บได้

2) ฝุ่นสะสมมาก
ที่นอน และหมอนเก่าที่ใช้มานาน สามารถมีโอกาสสะสมไรฝุ่นได้มาก และสามารถลอยฟุุ้งกระจายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ในขณะที่นอนหลับ ยิ่งถ้าหากใช้งานมานานเกิน 7-10 ปีแล้ว ก็สมควรแก่เวลาเปลี่ยนใหม่แล้วล่ะ

3) ตื่นมาแล้วไม่สบายตัว
หากเป็นแบบนี้นานๆ เข้า อาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ จึงควรเปลี่ยนที่นอนให้นอนหลับได้สบาย และตื่นมาก็สบายตัว

4) ที่นอนเสื่อมสภาพ
ที่นอนยวบลง ความหนาแน่นเปลี่ยนไป, รู้สึกเหมือนว่ามีวัสดุทิ่มออกมาจากที่นอน หรือที่นอนมีกลิ่นอับ กลิ่นเหม็น

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *