Better Life Ideas

ผู้หญิงวัยไหน ต้องไปตรวจ Mammogram

การตรวจ Mammogram (แมมโมแกรม) คือ การเอกซเรย์เต้านมที่มีปริมาณรังสีค่อนข้างต่ำ สามารถที่จะค้นหาลักษณะเนื้อเยื่อที่ผิดปกติ ทำให้เห็นภาพเนื้อเยื่อภายในเต้านมว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ตรวจได้ทั้งในผู้ที่ไม่มีอาการ หรือในผู้ที่มีอาการ เช่น คลำเต้านมแล้วพบก้อนที่เต้านม หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิวหนังบริเวณเต้านม
เมื่อไหร่ที่ควรไปตรวจแมมโมแกรม
อายุ 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจทุก 1 -2 ปี แม้ว่าจะไม่มีอาการ
อายุ 40 ปีขึ้นไป ควรตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แม้ว่าจะไม่มีอาการ รวมถึงผู้ที่มีความผิดปกติที่เต้านม เช่น เมื่อคลำเต้านมแล้วพบก้อนที่เต้านม มีอาการเจ็บเต้านม มีของเหลวไหลออกจากหัวนม หรือผิวบริเวณเต้านมมีลักษณะผิดปกติ  เป็นต้น เพื่อนำไปช่วยในการวินิจฉัยต่อไปว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ หรือมีอาการผิดปกติอื่นๆ
การตรวจ Mammogram จะทำให้แพทย์สามารถอ่านผลได้สะดวก และยังตรวจหาความผิดปกติได้แต่เนิ่นๆ อีกด้วย

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *